LINCOFORT 400

Created by: Biofaktor

LINCOFORT 400

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO:
Lincofort 400, 400 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI:
Linkomycyna 400 mg/g (w postaci linkomycyny chlorowodorku 435,9 mg/g).

WSKAZANIA LECZNICZE: 
Produkt przeznaczony jest do leczenia zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na linkomycynę. W szczególności jest skuteczny w leczeniu następujących zakażeń:
- u świń: dyzenteria wywołana przez (Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae), mykoplazmowe zapalenie płuc, 
- u brojlerów: martwicowe zapalenie jelit powodowane przez Clostridium spp. oraz inne drobnoustroje wrażliwe na linkomycynę.

PRZECIWWSKAZANIA:
Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na linkomycynę oraz w niewydolności wątroby. Nie stosować u ptaków hodowlanych. Nie stosować u koni, przeżuwaczy, królików oraz gryzoni.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
W ciągu dwóch dni po rozpoczęciu leczenia u świń może wystąpić biegunka, podrażnienie odbytu i związany z tym świąd. Objawy te ustępują samoistnie, bez przerywania leczenia, w ciągu 8 dni. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:
Świnia, kura.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU I DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA:  
Podawać po rozpuszczeniu w wodzie do picia w dawce: 
Świnie: Leczenie dyzenterii: 5-10 mg linkomycyny na 1 kg m.c. dziennie (co odpowiada 12,5-25 mg Lincofort 400 na 1 kg m.c. dziennie), przez co najmniej 5 dni po ustąpieniu objawów klinicznych, jednak nie dłużej niż 10 dni. Powyższą dawkę dzienną można uzyskać rozpuszczając około 180 g Lincofort 400 na 1000 litrów wody do picia.  
Leczenie mykoplazmowego zapalenia płuc: 10-13 mg linkomycyny na 1 kg m.c. dziennie (co odpowiada 25 – 32,5 mg Lincofort 400 na 1 kg m.c. dziennie), przez 21 dni. Powyższą dawkę dzienną można uzyskać rozpuszczając około 280 g Lincofort 400 w 1000 litrów wody do picia. 
Brojlery: 3-5 mg linkomycyny na 1 kg m.c. dziennie (co odpowiada 7,5 – 12,5 mg Lincofort 400 na 1 kg m.c. dziennie), przez maksymalnie 7 dni. Powyższą dawkę dzienną można uzyskać rozpuszczając około 50 g Lincofort 400 na 1000 l wody do picia. Ponieważ pobieranie wody zależy od stanu klinicznego zwierząt, w celu zapewnienia prawidłowego dawkowania należy najdokładniej jak to możliwe określić masę ciała leczonych zwierząt i ilość wypijanej wody. Następnie obliczyć dzienną ilość produktu konieczną dla wszystkich zwierząt i rozpuścić w objętości wody wypijanej w ciągu dnia. Wodę z produktem należy podawać jako jedyne źródło wody pitnej. Codziennie należy sporządzać świeży roztwór wody z lekiem.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA: 
Stosować zgodnie z załączoną ulotką.

OKRES KARENCJI: 
Tkanki jadalne: świnia, kura - 5 dni. 
Nie stosować u kur których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS RZECHOWYWANIA:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. 
Produkt należy zużyć w ciągu: 24 godzin po rozpuszczeniu w wodzie do picia zgodnie z instrukcją, 10 dni po pierwszym otwarciu opakowania.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt. Spożycie roztworu leczniczego może być uzależnione od stanu klinicznego zwierząt. W przypadku niewystarczającego spożycia wody zwierzęta powinny być leczone parenteralnie. Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badań lekowrażliwości i uwzględniać oficjalne i lokalne przepisy. Użycie niezgodne ze wskazówkami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego może sprzyjać selekcji bakterii opornych na linkomycynę i zmniejszać skuteczność leczenia innymi linkozamidami, makrolidami i streptograminami ze względu na możliwą oporność krzyżową. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom. Należy przedsięwziąć działania zapobiegające pyleniu i wdychaniu pyłu leku. Podczas stosowania leku należy używać środków ochrony osobistej w postaci masek, rękawic, okularów ochronnych a także odzieży ochronnej. Po kontakcie z lekiem należy dokładnie umyć ręce. Podczas przygotowywania i podawania leku nie spożywać pokarmów i napojów. Osoby ze znaną nadwrażliwością na linkomycynę powinny unikać kontaktu z produktem. Jeśli w wyniku kontaktu z produktem pojawią się objawy, takie jak wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać ulotkę lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, a także trudności w oddychaniu wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Ciąża. Stosowanie produktu u zwierząt w ciąży powinno odbywać się na podstawie oceny stosunku korzyści do ryzyka przeprowadzonej przez lekarza weterynarii. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji. Nie stosować łącznie z lekami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe. Nie stosować równocześnie z makrolidami. Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Linkomycyna była podawana w dawce 4-krotnie wyższej od leczniczej, przez 10 dni. Nie stwierdzono różnic w masie ciała leczonych zwierząt, ani objawów ubocznych. Normalny kał był częściej obserwowany w grupie kontrolnej. Lincomycynę podawano też 3 tygodniowym brojlerom w wodzie do picia przez 21 dni, przy 1- 3- i 5–krotnym przekroczeniu dawki leczniczej. Nie obserwowano działań niepożądanych, z wyjątkiem powiększonego jelita ślepego u kilku ptaków w grupie, która otrzymała lek w największym stężeniu.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE: 
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: 
17.01.2014.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO:
Biofaktor Sp. z o.o., ul Czysta 4, 96-100 Skierniewice, tel. 46-832 45 40. 

INNE INFORMACJE:
Dostępne opakowania: Pojemnik z HDPE zamknięty wieczkiem z LDPE z pierścieniem zabezpieczającym zawierający 150 g lub 1500 g produktu. 
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

 

Charakterystyka leku