Ditrivet 120

Created by: Biofaktor

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 15c

66-400 Gorzów Wlkp.

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ditrivet 120, 100 mg + 20 mg, tabletki dla cieląt, owiec, świń, koni, psów, kotów, lisów, nutrii i norek

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 tabletka zawiera:

Substancja czynna:

Sulfadiazyna 100,0 mg

Trimetoprim   20,0 mg

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Preparat przeznaczony jest do leczenia zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego, układu oddechowego i układu moczowo-płciowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na połączenie sulfadiazyny i trimetoprimu. Za szczególnie wrażliwe uważa się następujące bakterie: Gram-dodatnie tlenowe: Arcanobacterium spp., Corynebacterium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria monocytogenes, Nocardia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Gram-ujemne tlenowe: Actinobacillus spp, , Bordetella spp., Brucela spp., E. coli, Klebsiella spp., Moraxella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Yersinia spp.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na sulfonamidy, uszkodzenia wątroby i nerek, stany niedokrwistości, zaawansowane alergie skórne, bardzo młody wiek zwierząt, ciąża i laktacja, uszkodzenia układu krwiotwórczego.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie przestrzeganie zasad stosowania sulfonamidów może prowadzić do uszkodzenia nerek.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), owca, świnia, koń, pies, kot, lis, nutria, norka

 

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Dawka lecznicza wynosi 25 mg sulfadiazyny i 5 mg trimetoprimu na kg m.c. na dobę. Dawkę dobową należy podawać w dawce podzielonej - 2 razy dziennie, co 12 godz. po 12,5 mg sulfadiazyny i 2,5 mg trimetoprimu na kg m.c., bezpośrednio do jamy ustnej.

Powyższe dawkowanie odpowiada dawce 30 mg substancji czynnych / kg m.c. na dobę (w dawce podzielonej co 12 godz. po 15 mg substancji czynnych / kg m.c.) lub dawce 1 tabletka / 4 kg m.c.      na dobę.

Leczenie prowadzić przez 5 dni.

 

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne cieląt, owiec, świń, koni - 14 dni.

Mleko – nie stosować u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do konsumpcji.

Psy, koty, lisy, nutrie, norki – nie dotyczy.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 90 dni

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

5.11.2015

 

INNE INFORMACJE

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Opakowania:

Pojemnik z HDPE z wieczkiem z HDPE i zabezpieczeniem gwarancyjnym zawierający 100 tabletek, pakowany pojedynczo w tekturowe pudełka.

Blister z folii PCV/Al zawierający 14 tabletek. Blistry pakowane są w pudełka tekturowe po 1 szt., 2 szt. lub 3 szt.

 

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Charakterystyka leku