Neofort, 700 mg/g

Created by: Biofaktor

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Neofort, 700 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, owiec, kóz, świń, kur i indyków

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI

Neomycyny siarczan    700 mg/g

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez Corynebacterium sp., Staphylococcus sp., Streptococcus sp., E. coli, Enterobacter sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp. u nieprzeżuwających cieląt, jagniąt, koźląt, świń, kur i indyków.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na neomycynę, wrzodziejące zapalenie jelit, przewlekłe zapalenia jelit, zaparcia, zespół upośledzonego wchłaniania, ostra niewydolność wątroby, ostra niewydolność nerek.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko, przy podawaniu doustnym neomycyny może dojść do niewielkiej biegunki i zaburzenia wchłaniania.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owca, koza, świnia, kura, indyk.

 

DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

Podawać po rozpuszczeniu w wodzie do picia lub w mleku w następujących dawkach:

- cielęta, jagnięta, koźlęta (nieprzeżuwające): od 10 do 20 mg siarczanu neomycyny na kg m.c., co odpowiada 14,3-28,6 mg produktu na kg m.c. 1 raz dziennie, przez 3-7 dni,

- świnie (prosięta, warchlaki): od 10 do 20 mg siarczanu neomycyny na kg m.c., co odpowiada 14,3-28,6 mg produktu na kg m.c., 1 raz dziennie, przez 3-7 dni,

- kury: od 10 do 30 mg siarczanu neomycyny na kg m.c., co odpowiada 14,3-42,9 mg produktu na kg m.c., 1 raz dziennie, przez 3-7 dni,

- indyki: 22 mg siarczanu neomycyny na kg m.c., co odpowiada 31,4 mg produktu na kg m.c., 1 raz dziennie, przez 5 dni.

 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Każdego dnia należy przygotować świeży roztwór leczniczy.

Należy określić jak najdokładniej prawidłową masę leczonych zwierząt tak, aby dawka stosowanego neomycyny siarczanu nie była zbyt mała.

Spożycie przygotowanego roztworu zależy od stanu klinicznego leczonych zwierząt.

Należy odpowiednio dostosować stężenie roztworu tak, aby uzyskać prawidłową dawkę stosowanego neomycyny siarczanu u leczonych zwierząt.

 

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne cieląt, jagniąt, koźląt, prosiąt, warchlaków – 14 dni

Tkanki jadalne kur, indyków - 7 dni

Jaja – zero dni

 

1.     SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego -  10 dni

Roztwór leku należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

14.08.2014

 

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

Dostępne opakowania:

Pojemniki z HDPE z zamknięciem z LDPE, posiadające zabezpieczenie gwarancyjne, zawierające 100 g, 400 g lub 1000 g produktu.

Charakterystyka leku