Neotarchocin granulat

Created by: Biofaktor

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO:

Neotarchocin granulat; (0,36 g + 0,25 g)/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla bydła, świń, kur, indyków.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH):

 Oksytetracykliny chlorowodorek 0,36 g/g Neomycyny siarczan w przeliczeniu na zasadę 0,25 g/g. WSKAZANIA LECZNICZE:

Wskazaniem do stosowania jest leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na substancje czynne produktu, w szczególności:

• Cielęta, prosięta: bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego przebiegające z objawami biegunki na tle E. coli, Salmonella spp. i ich powikłania (posocznica), enterotoksemia na tle Clostridium spp.

 • Kurczęta, indyki: bakteryjne biegunki wywołane przez  E. coli, Salmonella spp., Clostridium spp. PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny i/lub neomycynę.

Nie stosować w przypadku niewydolności nerek lub wątroby u zwierząt. Nie stosować w przypadku występującej grzybicy u zwierząt.

Nie stosować w przypadku podejrzenia owrzodzeń lub niedrożności jelit.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Choroby grzybicze w tym drożdżyce, przy leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie niewrażliwe na oksytetracyklinę i neomycynę. Biegunka, działanie nefrotoksyczne i hepatotoksyczne przy długotrwałym stosowaniu preparatu w wysokich dawkach. Na skutek tworzenia się chelatów wapnia długotrwałe stosowanie u zwierząt rosnących może wywołać zażółcenie zębów i zmiany struktur kości. Fotosensybilizacja. U noworodków (cielęta, jagnięta, prosięta do ok. 8 tyg. życia) ze względu na odmienną biodostępność i zwiększoną przepuszczalność nabłonka jelitowego w porównaniu ze zwierzętami dorosłymi, może dochodzić do działania toksycznego poprzez kumulację neomycyny w organizmie oraz upośledzenie jej wydalania, co może być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości, bloku nerwowo- mięśniowego i ototoksyczności. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:

Bydło, świnia, kura, indyk.

DAWKOWANIE I DROGA(I) PODANIA:

Podawać po dokładnym rozpuszczeniu w wodzie do picia. Stosowania leku nie należy przerywać wcześniej, niż 2 dni po ustąpieniu objawów choroby.

Cielęta: 200 g granulatu na 100 litrów wody przez 3-5 dni. Prosięta: 150 g granulatu na 100 litrów wody przez 3-5 dni.

Kurczęta, indyki: 50 g granulatu na 100 litrów wody przez 5 dni. lub:

Cielęta, prosięta: 0,6 g preparatu na 20 kg m.c. co 12 godzin przez 3-5 dni. T

ak przygotowany roztwór powinien stanowić jedyne źródło wody do picia. W 5 ml zaznaczonych na załączonej miarce (płaska łyżeczka) mieści się 3 g granulatu. Nie należy ubijać granulatu w miarce podczas jego odmierzania. (Dawka chlorowodorku oksytetracykliny dla cieląt, prosiąt - 11 mg na kg m.c. co 12 h, dla kurcząt, indyków - 55-60 mg na kg m.c. dziennie). (Dawka siarczanu neomycyny dla cieląt, prosiąt-11,5 mg na kg m.c. co 12 h. dla kurcząt, indyków 11 - 50 mg na kg m.c. dziennie).

U cieląt powyżej 1 miesiąca życia preparat należy podawać łącznie z preparatami zawierającymi Lactobacillus acidophilus. U innych gatunków zwierząt również zaleca się podawanie preparatów odnawiających jelitową florę bakteryjną. Wskazana jest suplementacja witamin z grupy B i witaminy K podczas terapii. 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA:

W celu prawidłowego podania preparatu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

OKRES(-Y) KARENCJI:

 Tkanki jadalne bydła, świń: 21 dni.

Tkanki jadalne kur, indyków: 14 dni.

Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u krów w okresie laktacji, produkujących mleko do spożycia przez ludzi.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać  w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. Po rekonstytucji produktu leczniczego otrzymany roztwór należy zużyć w ciągu 12 godzin. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE:

Nie stosować produktu leczniczego u dorosłego bydła. Osoby o znanej nadwrażliwości na oksytetracyklinę lub neomycynę powinny unikać kontaktu  z produktem leczniczym weterynaryjnym. Po przypadkowym połknięciu, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoby przygotowujące produkt leczniczy weterynaryjny powinny używać odzieży i sprzętu ochrony osobistej (fartuch, rękawice, gogle) w celu uniknięcia kontaktu produktu ze skórą i błonami śluzowymi. Nie stosować w okresie ciąży. Nie stosować w okresie laktacji. Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować łącznie z preparatami zawierającymi jony wapnia, glinu, magnezu i żelaza oraz dietami mlecznymi ze względu na tworzenie się niewchłanialnych chelatów (nieaktywnych kompleksów). Przedawkowanie może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (biegunki), objawów nefrotoksycznych lub hepatotoksycznych oraz do skórnych reakcji fototoksycznych. U nowonarodzonych cieląt, jagniąt, prosiąt ze względu na zwiększone wchłanianie z przewodu pokarmowego w porównaniu ze zwierzętami dorosłymi, możliwe jest wystąpienie działania ototoksycznego i zaburzeń nerwowo-mięśniowych. 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE: 

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: 13.05.2013r. 

INNE INFORMACJE:

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY:

Biofaktor Sp. z o.o., ul Czysta 4, 96-100 Skierniewice.

 

Dostępne opakowania: Butelka z HDPE z zakrętką LDPE i 3 g miarką z PP 100 g.

Charakterystyka leku