Enrofloxan 10% roztwór

Created by: Biofaktor

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Enrofloxan 10% roztwór, 100 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia dla świń, kur i

gołębi

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1ml produktu zawiera

Substancja czynna:

enrofloksacyna     100 mg

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie zakażeń wywołanych przez następujące bakterie wrażliwe na enrofloksacynę:

Kury:

Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Mycoplasma gallisepticum,

Mycoplasma synoviae

Świnie:

kolibakterioza, salmonelloza, pastereloza, enterotoksemie bakteryjne, zakażenia układu oddechowego

na tle Mycoplasma hyopneumoniae, zespół MMA, procesy zapalne układu moczowo-płciowego

Gołębie:

streptokokoza, salmonelloza, kolibakterioza, gruźlica rzekoma, mykoplazmoza, zakaźny katar gołębi

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u gołębi, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u świń w okresie ciąży oraz u świń ze stwierdzoną ciężką niewydolnością nerek.

Nie stosować w profilaktyce.

Nie stosować w przypadku potwierdzenia wystąpienia oporności/oporności krzyżowej na

(fluoro)chinolony w stadzie przeznaczonym do leczenia.

Nie stosować w przypadku występowania nadwrażliwości na substancję czynną lub inny składnik

preparatu.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Brak jest doniesień o zdecydowanie szkodliwym działaniu enrofloksacyny u drobiu i trzody chlewnej. Sporadycznie przy leczeniu dużymi dawkami fluorochinolony mogą powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (utrata łaknienia, biegunki, wymioty) oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego (konwulsje). Istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości u świń. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek

niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia, kura, gołąb

 

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Lek podawać doustnie w wodzie do picia.

Kury:

10 mg enrofloksacyny/kg m.c. na dobę przez 3-5 kolejnych dni.

Podawać przez 3–5 kolejnych dni; w przypadku zakażeń mieszanych lub postępujących zakażeń

przewlekłych przez 5 dni.  Jeżeli w ciągu 2–3 dni nie nastąpi poprawa kliniczna, w oparciu o wyniki badań wrażliwości należy rozważyć leczenie alternatywnymi lekami przeciw drobnoustrojowymi.

Świnie:

2,5-5 mg enrofloksacyny/kg m.c. dziennie, co odpowiada 0,25-0,5 ml preparatu Enrofloxan 10 % roztwór na 10 kg m.c. Podawać przez 3-5 dni. Przygotowany roztwór można podać bezpośrednio doustnie.

Gołębie:

10 mg enrofloksacyny/kg m.c. dziennie, co odpowiada 1 ml preparatu Enrofloxan 10% roztwór na 10 kg m.c.

 

Preparat podawać przez 5-10 dni. Woda z lekiem powinna stanowić jedyne źródło wody dla

leczonych ptaków. W następujących przypadkach dawkowanie należy zwiększyć:

- mykoplazmoza i zakaźny katar gołębi: 0,2 ml preparatu/kg m.c. przez 5-7 dni;

- salmoneloza postać jelitowa: 0,2 ml/kg m.c. przez 7-10 dni;

- salmoneloza postać jelitowo – stawowa: 0,4 ml/kg m.c. przez 3 dni, następnie 0,2 ml/kg m.c. przez kolejne 4-10 dni.

 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Codziennie należy przygotowywać świeży roztwór leku.

Należy określić jak najdokładniej prawidłową masę ciała leczonych zwierząt tak, aby dawka

stosowanego antybiotyku nie była zbyt mała.  Spożycie przygotowanego roztworu zależy od stanu klinicznego leczonych zwierząt. Należy odpowiednio dostosować stężenie, tak, aby uzyskać prawidłową dawkę stosowanego antybiotyku u leczonych zwierząt.

 

OKRES KARENCJI

Kury: Tkanki jadalne: 7 dni

Świnie: Tkanki jadalne: 10 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie należy stosować u młodych ptaków odchowywanych na nioski w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności. Nie stosować u gołębi, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Nie zamrażać.

 

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na  butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 dni

Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 24 godziny

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

29.06.2015

 

INNE INFORMACJE

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Charakterystyka leku