VERMISOL

Created by: Biofaktor

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
VERMISOL; 7,5 mg/1g, proszek do sporządzania roztworu dla świń

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)
1 g produktu zawiera:
Lewamizol (w postaci chlorowodorku) – 75 mg
WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie inwazji pasożytniczych u świń wywołanych przez nicienie wrażliwe na działanie lewamizolu: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować równocześnie z innymi lekami o właściwościach cholinomimetycznych lub nikotynowych.
Nie podawać 14 dni przed i 14 dni po zastosowaniu związków fosforoorganicznych.
Preparatu Vermisol nie stosować u macior na 14 dni przed planowanym terminem porodu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nieznane
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnia

DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA
Produkt podawać rozpuszczony w wodzie do picia lub w mleku w ilości 7,5 mg chlorowodorku lewamizolu / kg m.c., (co odpowiada 1,0 g preparatu na 10 kg m.c.).

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Preparat podać jednorazowo, rozpuszczony w ilości wody gwarantującej jej wypicie. Odrobaczanie przeprowadzić u macior na 2-3 tygodnie przed oproszeniem i po odsadzeniu prosiąt. Prosięta odrobaczać bezpośrednio po odsadzeniu. Zabieg odrobaczania powtórzyć po 14 dniach. Zwierzęta zdrowe można odrobaczać grupowo, osobniki osłabione – indywidualnie.

OKRES(-Y) KARENCJI
Tkanki jadalne - 28 dni

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C, chronić od światła i wilgoci

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE
Przed podaniem leku należy dobrze ocenić wagę leczonych zwierząt
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas podawania produktu.
Podczas podawania produktu należy używać osobistej odzieży ochronnej.
Osoby o znanej nadwrażliwości powinny unikać kontaktu z produktem.
Po przypadkowym rozlaniu produktu na skórę należy niezwłocznie miejsce kontaktu spłukać obficie wodą.
Po każdorazowym podaniu preparatu należy umyć ręce.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leku nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY
Biofaktor Sp. z o.o.
ul. Czysta 4
96-100 Skierniewice

Charakterystyka leku