Bioxymutin

Created by: Biofaktor

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Tiamuliny wodorofumaran 25 mg/g

Oksytetracykliny chlorowodorek 80 mg/g

 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podania w wodzie do picia.

 

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 kg, 5 kg

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia.

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Preparat przeznaczony jest dla świń do leczenia schorzeń układu oddechowego oraz pokarmowego wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na kombinację tiamuliny i oksytetracykliny.

Lek stosuje się do zwalczania enzootycznego zapalenia płuc wywołanego przez Mycoplasma hyopneumoniae i wikłanego przez Pasteurella multocida, odopłucnowego zapalenia płuc (pleuropneumonia) wywołanego przez Actinobacillus pleuropneumoniae, choroby Glasser'a wywołanej przez Haemophilus parasuis, zakaźnego zanikowego zapalenia nosa wywołanego przez patogenne szczepy Pasteurella multocida i wikłanego przez Bordetella bronchiseptica, zapalenia jelit wywołanego przez Escherichia coli, martwicowego zapalenia jelit wywołanego przez Salmonella choleraesuis, dyzenterii wywołanej przez Brachyspira hyodysenteriae

 

SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

W wodzie do picia.

 

OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne świń – 21 dni

 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na tiamulinę i oksytetracyklinę powinny zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z preparatem. Podczas rozpuszczania leku w wodzie należy unikać bezpośredniego kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi, gdyż może to wywołać podrażnienie. W przypadku przedostania się roztworu preparatu do oka lub na skórę niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. W przypadku przypadkowego połknięcia przez człowieka należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 15oC. Chronić przed światłem.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wyłącznie dla zwierząt

Wydawany z przepisu lekarza -Rp

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

 

NAPIS„PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM
I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI"

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

 

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biofaktor Sp. z o.o., ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice

 

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1243/02

Charakterystyka leku