DOXYFORT 500

Created by: Biofaktor

$11.     NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

„Biofaktor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

 

$12.     NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DOXYFORT 500, 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia dla bydła, świń i kur

 

 

$13.     SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Doksycykliny hyklan 500 mg/g

 

 

$14.     WSKAZANIA LECZNICZE

Doxyfort 500 stosowany jest w leczeniu następujących jednostek chorobowych u bydła, świń i kur:

 

Bydło (cielęta):

- bronchopneumonia i pleuropneumonia wywołane przez Pasteurella spp., Streptococcus spp., Corynobacterium pyogenes, Haemophilus somnus oraz Mycoplasma spp.

Świnie:

- zakaźne zanikowe zapalenie nosa wywołane przez Pasteurella haemolitica i Bordetella bronchiseptica;

- bronchopneumonia wywołana przez P. multocida, Streptococcus suis, Mycoplasma hyorhinis

- pleuropneumonia wywołana przez Haemophilus pleuropneumoniae.

Kury:

- infekcje układu oddechowego wywołane przez Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum i Bordetella avium.

- zapalenie jelit wywołane przez Clostridium perfringens i Clostridium colium.

 

 

$15.     PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na tetracykliny oraz w ostrej niewydolności wątroby lub nerek.

 

 

$16.     DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie obserwowano.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

 

$17.     DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 

Bydło, świnia, kura.

 

 

$18.     DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

DOXYFORT 500 podaje się po rozpuszczeniu w wodzie do picia w następujących ilościach:

 

Bydło (cielęta): 1g preparatu na 100 kg masy ciała (5 mg hyklanu doksycykliny na 1 kg masy ciała) dwa razy dziennie przez 3-5 dni.

Świnie: 1 g preparatu na 50 kg masy ciała (10 mg hyklanu doksycykliny na 1 kg masy ciała) lub 200 g preparatu na 1000 l wody pitnej przez 3-5 dni.

Kury: 250-500 g preparatu na 1000 l wody pitnej (25 mg hyklanu doksycykliny na 1 kg masy ciała) przez 3-5 dni.

 

UWAGA: powyższe dawkowanie uwzględnia ograniczoną zdolność w pobieraniu wody przez chore ptaki.

UWAGA: roztwór wodny preparatu powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i zużyty w ciągu 24 godzin od momentu przygotowania.

 

 

$19.     ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Stosować zgodnie z załączoną ulotką.

 

 

$110.  OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne:

Bydło: 14 dni

Świnia: 8 dni

Kura: 4 dni

Nie stosować u krów w okresie laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

 

$111.  SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Produkt należy zużyć w ciągu:

- 8 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego,

- 24 godz. po rekonstytucji produktu leczniczego w wodzie do picia.

 

 

 

$112.  SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Cielętom należy podawać doksycyklinę indywidualnie, w dawkach ściśle odmierzonych.

W przypadku zmian w pobieraniu paszy i wody do picia przez kury, stężenie produktu musi być dostosowane tak, aby była przyjmowana zalecana dawka.

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając ulotkę informacyjną lub opakowanie produktu.

Osoby przygotowujące produkt leczniczy powinny używać sprzętu ochronnego (rękawice, fartuch, gogle), aby uniknąć bezpośredniego jego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Z uwagi na odkładanie się doksycykliny w młodej tkance kostnej, nie stosować produktu lub ograniczyć stosowanie w okresie ciąży i laktacji.

Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Równoczesne stosowanie penicylin, aminoglikozydów, cefalosporyn i flumechiny może zmniejszyć efektywność doksycyliny. Pentobarbital i fenytoina skracają jej osoczowy okres biologicznego półtrwania. Jony metali (Ca, Mg, Al) tylko w niewielkim stopniu tworzą chelaty z doksycykliną.

Doksycyklina posiada wysoki indeks terapeutyczny. Przeciętna dawka przy stosowaniu doustnym wynosi 10-25 mg/kg m.c. podczas gdy LD50 dla najbardziej wrażliwych gatunków wynosi 1700 mg/kg m.c. po podaniu doustnym. Cielętom produkt należy podawać indywidualnie w dawkach ściśle ustalonych, ponieważ jego przedawkowanie może być przyczyną ciężkiego zapalenia mięśnia sercowego.

 

 

$113.  SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

 

 

$114.  DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
19.01.2011

$115.  INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

 

Dostępne opakowania:

Pojemnik z HDPE z wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

50 g, 100 g, 500 g, 1000 g.

 

Charakterystyka leku