ENDOCOX

Created by: Biofaktor

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biofaktor Sp. z o.o.
ul. Czysta 4
96-100 Skierniewice

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Endocox, 25 mg/ml, roztwór do podania w wodzie do picia dla kur i indyków

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
Toltrazuryl 25 mg/ml

WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie kokcydiozy kurcząt rzeźnych, kurcząt przeznaczonych do reprodukcji oraz indyków. Endocox jest skuteczny przeciw następującym kokcydiom z rodzaju Eimeria:
Kury: E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. tenella, E. mitis, E. necatrix.
Indyki: E. adenoides, E. meleagrimitis.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Kura, indyk

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Dawka terapeutyczna dla kur i indyków wynosi 7 mg toltrazurylu na kg masy ciała na dzień, co

odpowiada 0,28 ml produktu na kg m.c. Podawać w wodzie do picia w ciągu kolejnych 2 dni w ilości

1 ml produktu na 1 litr wody stale dostępnej, tj. przez 24 godziny na dobę, lub 3 ml produktu na 1 litr

wody dostępnej przez 8 godzin dziennie.

Okres leczenia trwa 2 kolejne dni.

Droga podania: w wodzie do picia.

Produkt należy sporządzić bezpośrednio przed podaniem. Wstrząsnąć przed użyciem.

W celu uniknięcia niewystarczającego dawkowania masa ciała leczonych ptaków powinna być

oszacowana jak najdokładniej. Należy również oszacować ilość wody spożywanej przez ptaki w ciągu

doby lub 8 godzin (w zależności od sposobu dawkowania) i odpowiednio dostosować stężenie

roztworu leczniczego.

Podczas przygotowywania roztworu należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa (patrz pkt. 12).

 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Stosować zgodnie z załączoną ulotką.

 

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne kur – 14 dni.

Tkanki jadalne indyków – 16 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez

ludzi.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 14 dni

Okres ważności po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

 

 

INNE INFORMACJE

 

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:

Butelka zawierająca 100 ml lub 1000 ml roztworu.