FORTAMOX 500

Created by: Biofaktor

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ:

Amoksycylina trójwodna            500 mg/g

WSKAZANIA LECZNICZE:

Kury: zwalczanie pasterelozy i kolibakteriozy.

Indyki: zwalczanie pasterelozy.

Kaczki: zwalczanie  infekcji wywołanych przez Streptococcus bovis, Pasteurella anatipestifer i Escherichia coli.

Świnie: zwalczanie salmonellozy i pasterelozy wywołanej przez szczepy wrażliwe na amoksycylinę.

 

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie stosować u zwierząt wrażliwych na penicyliny.

Nie stosować u królików, chomików, gerbili i świnek morskich.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Nie obserwowano.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych  Weterynaryjnych).

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT:

Kura, indyk, kaczka, świnia.

 

DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA:

Fortamox 500 należy podawać po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

Kury:

Podawać w wodzie do picia w dawce 15 mg amoksycyliny trójwodnej na kg m.c. Produkt należy stosować co drugi dzień przez 3 dni (tj. 1 i 3 dnia leczenia) a w ciężkich przypadkach przez 5 dni (tj. 1, 3 i 5 dnia leczenia).

W celu ułatwienia przeliczeń, w tabeli poniżej podano liczbę ptaków w różnym wieku, którym należy podać 100 g produktu rozpuszczając go w 300 litrach wody. 100 g produktu przeznaczone jest do leczenia 3330 kg ptaków.

  

 

Wiek w tygodniach

Liczba ptaków

1

20.000

2

9.000

3

5.000

4

3.330

6

2.000

8

1.330

 

Kaczki:

Podawać w wodzie do picia w dawce 20 mg amoksycyliny trójwodnej na kg m.c. Produkt należy stosować co drugi dzień przez 3 dni (tj. 1 i 3 dnia leczenia). Nie można z góry ustalić stężenia leku w wodzie, gdyż podczas leczenia ilość spożywanej wody przez ptaki jest różna w zależności od temperatury, światła oraz systemu karmienia ptaków.

Indyki:

Podawać w wodzie do picia w dawce 15-20 mg amoksycyliny trójwodnej na kg m.c. Produkt należy stosować przez 5 dni co drugi dzień (tj. 1, 3 i 5 dnia leczenia). Stężenie leku w wodzie do picia powinno być przeliczone w zależności od ilości przyjmowanej wody oraz ciężaru ciała zwierząt.

Świnie:

Podawać w wodzie do picia w dawce 20 mg amoksycyliny trójwodnej/kg m.c./dzień. Zalecana dawka powinna zostać podzielona i podawana co 12 godzin przez 5 dni.

 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA:

Roztwory wodne preparatu przygotować bezpośrednio przed użyciem. Woda z lekiem powinna być zużyta w ciągu 12 godzin od rozpuszczenia leku. Po tym czasie woda z lekiem, która nie została wypita przez zwierzęta powinna zostać usunięta.

Podczas stosowania preparatu, zwierzęta nie mogą mieć dostępu do innego źródła wody niż woda z lekiem.

 

OKRES(-Y) KARENCJI:

Tkanki jadalne:

Kury: 1 dzień

Indyki: 5 dni

Kaczki: 9 dni

Świnie: 2 dni

Nie stosować u niosek, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU  I TRANSPORCIE:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Produkt należy zużyć w ciągu:

- 10 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego

- 12 godzin po rekonstytucji w wodzie do picia

 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE:

Użycie tego produktu powinno być poparte oceną wrażliwości drobnoustrojów.

Unikać wdychania proszku. Umyć ręce po użyciu preparatu. Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość po wstrzyknięciu, wdychaniu, spożyciu oraz podczas kontaktu ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do wystąpienia reakcji krzyżowej z cefalosporynami i odwrotnie. Reakcja alergiczna na te substancje może być niekiedy bardzo niebezpieczna.

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem szczególnie, jeżeli jest się uczulonym na substancje w nim zawarte. Stosować się do zaleceń opisanych w ulotce informacyjnej. Jeżeli wystąpiło niepożądane działanie po ekspozycji preparatu, takie jak zaczerwienienie skóry, należy skontaktować się z lekarzem i pokazać mu załączoną ulotkę informacyjną. Natomiast w przypadku pojawienia się objawów takich jak obrzęk twarzy, ust i powiek oraz duszność, wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Badania laboratoryjne na szczurach nie wykazały działania teratogennego podczas stosowania amoksycyliny.

Produkt do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Neomycyna, erytromycyna, tetracykliny, jony metali i środki alkalizujące hamują wchłanianie amoksycyliny.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania, należy prowadzić leczenie objawowe. Nie ma specyficznej odtrutki.

 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE:

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI:  21.02.2011

 

INNE INFORMACJE:

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym: „Biofaktor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice, Tel. (46) 8324539

 

Dostępne opakowania:  50 g, 100 g, 1000 g.

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I WYTWÓRCA:  Biofaktor Sp. z o.o. , ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice

Charakterystyka leku