Ichtioxan

Created by: Biofaktor

$11.     NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BIOFAKTOR Sp. z o.o.

96-100 Skierniewice

ul. Czysta 4

 

$12.     NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ichtioxan, 750 mg/g proszek do sporządzania roztworu dla karpi i pstrągów

$13.     SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Oksytetracykliny chlorowodorek 750 mg/g

 

$14.     WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt przeznaczony jest do zwalczania zakażeń u karpi i pstrągów wywołanych przez szczepy bakteryjne wrażliwe na działanie oksytetracykliny, a w szczególności:

- posocznicy MAS wywoływanej przez Aeromonas hydrophila oraz A. sobria,

- erytrodermatozy wywoływanej przez Aeromonas hydrophila,

- wtórnych zakażeń Aeromonas hydrophila po przebyciu wiosennej wiremii karpii (SVC),

- fleksibakteriozy wywoływanej przez Flexibacter culomnaris,

- jersiniozy wywoływanej przez Yersinia ruckeri.

 

$15.     PRZECIWWSKAZANIA

Ze względu na immunosupresyjne działanie tetracyklin – nie stosować preparatu na krótko przed i po przeprowadzeniu szczepień ochronnych.

 

$16.     DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

$17.     DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Karp, pstrąg.

 

 

 

$18.     DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

Dawkowanie: 100 mg preparatu na 1 kg m.c. ryb (75 mg oksytetracykliny na 1 kg m.c.).

Stosować po rozpuszczeniu w wodzie i równomiernym nasączeniu paszy przeznaczonej dla ryb. Postępować w następujący sposób:

- obliczyć ilość leku jaką trzeba podać dla wszystkich ryb jednego dnia,

- przygotować odpowiednią ilość paszy; ilość paszy powinna wynosić około 70% podawanej ostatnio dziennej dawki pokarmowej,

- przygotować wodę w ilości 0,5 L/ kg paszy (ilość wody uzależniona jest od rodzaju paszy; należy użyć jej tyle aby po 5-6 godzinnym nasączaniu cała ilość wody została wchłonięta przez paszę),

- w odmierzonej ilości wody rozpuścić obliczoną ilość preparatu,

- roztworem leku nasączyć równomiernie przeznaczoną dla ryb paszę,

- tak przygotowana pasza powinna zostać podana rybom po 5-6 godzinach od nasączenia jej roztworem preparatu.

Ichtioxan należy podawać przy temperaturze wody powyżej 12o C, 3 – 4 krotnie w odstępach dwu dniowych.

Pasza z lekiem powinna być zużyta w dniu przygotowania. Każdego dnia należy przygotowywać świeży roztwór leku.

 

$19.     ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

$110.  OKRES(-Y) KARENCJI

Karpie – tkanki jadalne:

35 dni przy temperaturze wody 12-20oC

30 dni przy temperaturze wody powyżej 20oC

Pstrągi – tkanki jadalne:

60 dni przy temperaturze wody poniżej 7oC

50 dni przy temperaturze wody 8-12oC              

40 dni przy temperaturze wody 13-20oC

 

$111.   SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 dni.

Nie używac po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

 

$112.  SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Podczas rozpuszczania preparatu w wodzie należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad higieny (mycie rąk i zapobieganie zaprószenia oczu). Osoby nadwrażliwe na tetracykliny powinny zachować dużą ostrożność podczas stosowania tego produktu.

Wykazano, iż u pstrąga poddanego szczepieniu i otrzymującego jednocześnie oksytetracyklinę w zalecanej dawce, zmniejsza się poziom białych krwinek i produkcja przeciwciał.

W dawkach leczniczych oksytetracyklina jest dobrze tolerowana. Podanie dawki kilkakrotnie większej niż zalecane nie powoduje objawów zatrucia.

Oksytetracyklina tworzy nierozpuszczalne kompleksy z jonami metali.

 

$113.  SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

$114.  DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

$115.  INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

 

Dostępne opakowania:

Pojemniki z HDPE, zamknięte wieczkiem z LDPE, zawierające 50 g, 100 g, 500 g, 750 g, 1000 g produktu.

Charakterystyka leku