Amoxicillinum 100

Created by: Biofaktor

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii;

Biofaktor  Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Amoxicillinum 100 Biofaktor, 100 mg/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla kur i indyków

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

1 g produktu zawiera:

Substancja czynna:

Amoksycylina trójwodna 100mg 

(co odpowiada 87,12 mg amoksycyliny)

 

WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt Amoxicillinum 100 Biofaktor jest przeznaczony dla kur i indyków do leczeniu zakażeń wywołanych przez Clostridium perfringens, E. coli, Erisipelotrix rhusiopathiae, Haemophilus paragallinarum, Pasteurella multocida, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Wykazuje dużą skuteczność w leczeniu gronkowcowo-paciorkowcowego zapalenia górnych dróg oddechowych u brojlerów kurzych powikłanego kolibakteriozą, zakażeń okołolęgowych pałeczkami Salmonella spp. piskląt brojlerów kurzych, wrzodziejącego zapalenia jelit (enteritis ulcerosa) brojlerów kurzych, nekrotycznego zapalenia jelit (enteritis necrotica) brojlerów kurzych i indyków oraz paciorkowcowo-gronkowcowego zapalenia stawów u kur i indyków.

 

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny i cefalosporyny.  Nie stosować przy leczeniu zakażeń wywołanych przez gronkowce wytwarzające penicylinazę

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych). 

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kura, indyk

 

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Produkt należy podawać po rozpuszczeniu w wodzie do picia w dawce 10 mg amoksycyliny trójwodnej na kg m.c. dziennie, co odpowiada 100 mg produktu Amoxicillinum 100 Biofaktor na kg. m.c. dzinnie. Podawać przez 3-5 dni.

 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

W celu prawidłowego podania preparatu należy postępować zgodnie z informacjami  

zawartymi w niniejszej ulotce informacyjnej.

 

OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne: 

Kury - 5 dni

Indyki - 11 dni

Produkt nie dopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 dni.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. 

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

05.05.2015  

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:  

Biofaktor  Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

Wielkość opakowań: Pojemnik HDPE – z zamknięciem LDPE zawierający: 

Dostępne opakowania: - 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g

 

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. 

Charakterystyka leku