Amotaks 200

Created by: Biofaktor

 

ULOTKA INFORMACYJNA

Amotaks, 200 mg, tabletki dla psów

 

 

$11.          NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

         ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Biofaktor Sp. z o.o.

ul. Czysta 4

96-100 Skierniewice

 

 

$12.          NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

 

Amotaks, 200 mg, tabletki dla psów

 

 

$13.          ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

 

Jedna tabletka zawiera:

Substancja czynna:

(w postaci amoksycyliny trójwodnej 229,55 mg)

 

 

$14.          WSKAZANIA LECZNICZE

 

Wtórne infekcje bakteryjne w przebiegu chorób wirusowych, zakażenia układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, zakażenia skóry i infekcje pooperacyjne u psów wywołane przez następujące drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę: bakterie Gram-dodatnie tlenowe (Bacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.) bakterie Gram-ujemne tlenowe (Actinobacillus spp., E. coli, Haemophilus spp., Leptospira spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp.), bakterie beztlenowe (Actinomyces spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp.).

 

 

$15.          PRZECIWWSKAZANIA

 

Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na penicyliny i cefalosporyny.

Nie stosować u królików i gryzoni (w tym świnek morskich i chomików).

 

 

$16.          DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 

U zwierząt wrażliwych możliwe reakcje nadwrażliwości na penicyliny.

Rzadko obserwuje się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

 

 

 

$17.          DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 

Pies.

 

 

$18.          DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA PODANIA I SPOSÓB

         PODANIA

 

Psy: doustnie, 1 tabletka na 20 kg m.c dwa razy dziennie przez 7 dni, co odpowiada dawce dobowej amoksycyliny wynoszącej 20 mg na 1kg m.c.

Tabletki można podawać z pokarmem.

 

 

$19.          ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

 

Brak.

 

 

$110.       OKRES KARENCJI

 

Nie dotyczy.

 

 

$111.       SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

 

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w suchym miejscu.

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

 

 

$112.       SPECJALNE OSTRZEŻENIA

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testu oporności bakterii wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone w oparciu o lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości izolowanych bakterii.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny powinny unikać kontaktu z preparatem.

 

Ciąża, laktacja:

Nie ma przeciwwskazań do podawania preparatu w okresie ciąży i laktacji.

 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie stosować z tetracyklinami, antybiotykami makrolidowymi i linkomycyną.

 

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Amoksycylina nie wykazuje u psów działań toksycznych. Ze względu na wysoki wskaźnik terapeutyczny nie obserwuje się przedawkowania amoksycylin.

 

Niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

 

 

$113.       SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

 

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

 

 

$114.       DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI:

 

22.06.2015

 

 

$115.       INNE INFORMACJE

 

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:

Butelki z HDPE z zamknięciem z LDPE z pierścieniem gwarancyjnym zawierające 50 lub 100 tabletek. Butelki pakowane są pojedynczo w pudełka tekturowe. Do każdego opakowania dołączona jest ulotka.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

 

 

Charakterystyka leku